Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i działa na podstawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.,
- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
- uchwały z dnia 20 stycznia 1999 r. Nr V/13/99 Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim,
- oraz innych ustaw.

UWAGA: Rejestr o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719), dostępny jest w siedzibie instytucji.


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Załącznik do pobrania


- Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok do pobrania

- Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok


Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Grodzisku Wielkopolskim, że:

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim danych osobowych klientów jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (kod (62-065), ul. Żwirki i Wigury 1
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., jest Pan Piotr Bartkowiak (e-mail: inspektor-rodo@pcprgw.pl)
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach i rozporządzeniach.
  4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu lub programu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych, itp.). Kryteria okresu przechowywania w danym przypadku ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  6. Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. 

W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3.

W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych, w tym również danych wrażliwych, może skutkować pozostawieniem złożonego wniosku  bez rozpatrzenia.